NowComment
2-Pane Combined
Comments:
Full Summaries Sorted

Text 1_Zk


0 General Document comments
0 Sentence and Paragraph comments
0 Image and Video comments


Obsahový okruh: Já, společnost a média

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 1 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 1, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

Okruh rozvíjí reflexivní, kritický a sebekritický přístup žáků k masovým i síťovým médiím, všem podobám mediální komunikace k roli médií v jejich životě i v životě jejich okolí (rodiny, třídy, komunity) a celé společnosti. Současně nabízí dovednosti a znalosti, které rozvíjejí schopnosti média efektivně a bezpečně využívat a účinně čelit jejich případnému zneužívání k manipulativním účelům.

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 2 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 2, Sentence 1 0
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 2, Sentence 2 0
No sentence-level conversations. Start one.

Téma 1: Kritické užívání médií

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 3 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 3, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

Základem pro reflexivní a kritický vztah k médiím (k jejich užívání i k myšlení o nich) a jejich roli v životě společnosti i jednotlivce (žáka) je orientace v mediální produkci a schopnost náhledu na vlastní vztah k ní. Proto je důležité, aby žák (a) rozeznával základní typy médií, která užívá, (b) identifikoval jednotlivé typy mediálních sdělení (sms/mms, zpráva, reklama, www stránka ad.) a rozlišoval je podle jejich funkce (informativní, umělecká a komerční sdělení). Dále aby (c) uměl k jednotlivým sdělením přistoupit s nadhledem a odstupem a rozeznal jejich základní složky (výrazové prostředky) a vnímal souvislosti obrazu (pohybu), textu, zvuku v mediálních sděleních a vědomě s nimi pracoval, vnímal zásadní význam kontextu a konečně aby (d) identifikoval základní rysy výrazných textových vzorců/žánrů a věděl, jak se v médiích používají.

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 4 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 4, Sentence 1 0
profile_photo
Nov 1
Ludmila K Ludmila K (Nov 01 2021 11:11AM) : Ano, to je pravda.
profile_photo
Nov 1
Ludmila K Ludmila K (Nov 01 2021 11:11AM) : Taktéž
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 4, Sentence 2 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 4, Sentence 3 0

Masová a síťová komunikace se významným způsobem podílejí na politickém provozu společnosti a na tom, jak do tohoto provozu vstupuje jedinec jako občan, a to zejména tím, že poskytují svébytný typ informování, analyzování a hodnocení politického dění v rámci své žurnalistické produkce. Aby občanská (např. voličská) seberealizace členů společnosti byla pokud možno autonomní a členy společnosti reflektovaná, musí umět nakládat s mediálními produkty kriticky a s nadhledem. Proto je třeba (a) rozlišovat mezi jednotlivými typy žurnalistiky a vnímat jejich specifika, zejména rozlišovat mezi profesionální a občanskou žurnalistikou. Dále (b) uvědomovat si funkce (role), které v demokratických společnostech média plní, resp. mají/mohou plnit, a v této souvislosti vnímat (c) dopady vlastnictví na obsah médií a (d) význam rozdílu mezi médii soukromými (komerčními) a médií veřejné služby.

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 5 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 5, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 5, Sentence 2 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 5, Sentence 3 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 5, Sentence 4 0
No sentence-level conversations. Start one.

Masová a síťová komunikace předkládá v podobě zpráv, příběhů, obrazů, konverzací apod. celou řadu hodnotových soudů o světě kolem nás a lidech, kteří v něm žijí. Tyto soudy mohou být zatíženy diskriminujícími zjednodušeními a představovat reálné riziko vyloučení či ponížení těch, jichž se týkají. Pro snížení tohoto rizika je nutné především (a) rozpoznávat stereotypy v mediálním výkladu skutečnosti a (b) rozeznávat prostředky mediální skandalizace, kyberšikany apod.

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 6 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 6, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 6, Sentence 2 0
No sentence-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 6, Sentence 3 0
No sentence-level conversations. Start one.

- rozeznává výrazové prostředky čtenářsky, posluchačsky či divácky náročných a komplexních mediálních obsahů/textů

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 7 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 7, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- identifikuje prostředky a formy, kterými je jako uživatel médií ovlivňován a kterými jsou ovlivňováni ostatní, zamýšlí se nad důvody, které k ovlivňování vedou a uvede příklad ze své zkušenosti

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 8 0
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 8, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- rozpozná ideologický podtext v mediálním sdělení

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 9 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 9, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- odlišuje ve zpravodajství fakta od názorů

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 10 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 10, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- rozeznává signály nepřiznaného postoje v mediálním sdělení

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 11 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 11, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- seznamuje se s občankou žurnalistikou (na základě vlastních zkušeností s blogy, weby, sociálními sítěmi)

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 12 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 12, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- orientuje se v médiích profesionálních i občanských a tím si rozšiřuje poznání svého regionu

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 13 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 13, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- uvede příklady médií působících na celostátní úrovni a popíše, na co jsou zaměřena klíčová médií působící na této úrovni

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 14 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 14, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- rozlišuje dle charakteristických rysů komerční média a média veřejné služby; vysvětluje důvody existence médií veřejné služby a uvádí jejich hlavní znaky

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 15 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 15, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- kriticky zhodnotí dopady vlastnictví na obsah médií (velké mediální domy, technologické platformy typu Facebook, Google)

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 16 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 16, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- vysvětlí na příkladu význam médií pro demokratickou společnost

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 17 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 17, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

- rozeznává genderové a věkové stereotypy v mediálním sdělení a uvede, co je pro ně typické

New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 18 0
No paragraph-level conversations. Start one.
New Thinking Partner Conversation New Conversation
Paragraph 18, Sentence 1 0
No sentence-level conversations. Start one.

DMU Timestamp: October 14, 2021 23:55

General Document Comments 0
New Thinking Partner Conversation Start a new Document-level conversation

Image
0 comments, 0 areas
add area
add comment
change display
Video
add comment

Quickstart: Commenting and Sharing

How to Comment
  • Click icons on the left to see existing comments.
  • Desktop/Laptop: double-click any text, highlight a section of an image, or add a comment while a video is playing to start a new conversation.
    Tablet/Phone: single click then click on the "Start One" link (look right or below).
  • Click "Reply" on a comment to join the conversation.
How to Share Documents
  1. "Upload" a new document.
  2. "Invite" others to it.

Logging in, please wait... Blue_on_grey_spinner